Translate

Monday, November 23, 2015

Mất nhân tính

Trước khi nhà cầm quyền Việt Cộng được vào WTO, chúng cũng nới lỏng chút đỉnh nhân quyền để quốc tế cho phép chúng vào. Sau khi được yên vị ở WTO, chúng hành xử còn thô bạo hơn trước khi chúng được vào WTO.
Đến khi ở giai đoạn chưa có thỏa thuận TPP, chúng cũng có nới lỏng nhân quyền chút đỉnh. Lần này mọi người cứ tưởng rằng Việt Cộng có thể “cải tà quy chánh”, thế nhưng sau khi thỏa thuận TPP đã ký kết xong, chúng hành xử còn gian ác và mất nhân tính hơn trước khi  TPP được ký kết.

Bản chất súc vật của loài thú dữ không thể nào mất được. Lũ vi khuẩn Việt Cộng nếu có thay đổi thể chế chỉ có tận diệt chứ không thể nào để chúng sống sót.


No comments: