Translate

Friday, August 7, 2015

Hợp tác sai lầm.Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác toàn diện với Việt Cộng như là một sự lôi kéo Việt Cộng  làm thành một đối tác chiến lược. Thật tế mà nói, Hoa Kỳ đã “nhìn lầm” và chắc chắn rằng Việt Cộng khó mà tỏ một thái độ khác thường đối với Tàu Cộng.

Nhìn vào lịch sử của đảng Việt Cộng, khi còn mồ ma của Hồ Chí Minh, chính y là kẻ đã sai Phạm Văn Đồng ký văn bản dâng biển Đông cho Tàu Cộng để bù lại thì được Tàu Cộng ủng hộ hết mình trong việc mở cuộc chiến tranh bẩn thỉu đối với miền Nam Việt Nam. Lâu nay người ta thường trách cũng như phê phán Phạm Văn Đồng là người ký công hàm bán nước nhưng thật tế ra thì Hồ Chí Minh mới chính là thủ phạm. Chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm này. Chúng ta không thể nào quên được Hồ Chí Minh là một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản thì tất cả hành động của y là vì chủ nghĩa Cộng Sản bất kể hành vi bán nước miễn là đem lại lợi cho Cộng Sản y vẫn không từ. Ngay cả khi Tàu Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cả đám Việt Cộng đã sung sướng rằng “Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa cho ta”, cho nên Việt Cộng  cũng khó mà gỡ bỏ mối quan hệ giữa chúng với Tàu Cộng.