Translate

Tuesday, November 10, 2015

Thằng lưu manh và những cái vỗ mặt vào đám ngu hèn.Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam và đã được đảng Cộng sản Việt Nam tiếp đón một cách long trọng bằng 21 phát đại bác theo nghi thức quốc khách.  Sau những nghi thức đón tiếp là những buổi chiêu đãi của Nguyễn Phú Trọng.


Có môt điều đặc biệt là Tập Cận Bình yêu cầu được phát biểu trước quốc hội CSVN và đã được đồng ý.


Trong suốt thời gian đọc diễn văn tại quốc hội CSVN, đáng lý ra chỉ được đọc hơn 10 phút nhưng Tập Cận Bình đã nói dài hơn 20 phút. Có những tay nghị gật chờ đợi Tập Cận Bình mở miệng ra nói về biển Đông nhưng hắn đã không hề đả động tới ( hắn ngu gì mà nói ra lúc này ).