Translate

Wednesday, July 22, 2015

Đến bao giờ thì Cộng Sản Việt Nam mới hết bu trên lưng dân tộc Việt Nam.Kể từ khi Cộng Sản Việt Nam tráo trở cướp chính quyền từ sau cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến tranh thảm khốc huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Với giấc mộng thế giới đại đồng của tay cán bộ Quốc Tế Cộng Sản Hồ Chí Minh, y đã quyết tâm bằng mọi cách để cho cả nước Việt Nam phải nằm dưới sự kiểm soát của Cộng Sản. Và giấc mộng của Hồ Chí Minh đã thành sự thật: ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể miền Nam Việt Nam đã bị rơi vào tay của Cộng Sản và bị khống chế bởi một tập đoàn mà sự cai trị vô cùng man rợ và bất nhân.