Translate

Monday, October 19, 2015

Thái tử đảng và Dư luận viên.
Mấy hôm nay tin tức từ trong nước ra đến hải ngoại rùm beng về việc những con ông cháu cha mà người ta ví von là những thái tử đảng đang được mùa ngồi vào những  chiếc ghế mà sau này chắc chắn sẽ thay thế cha ông chúng làm chủ nước Việt Nam. Dường như đảng Cộng Sản Việt Nam đang quay trở lại con đường chủ nghĩa phong kiến xưa kia, thuở mà đảng cộng sản vừa mới thành lập đã lớn tiếng hô hào " bài phong đả thực". Bây giờ thì chúng đã trở lại con đường phong kiến ngày xưa: "con vua thì lại làm vua. / con sãi ở chùa thì quét lá đa". Ngon lành nhất là hai cậu ấm của Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào hai nơi hạng nhất: một cậu làm lớn ở Bình Định, một cậu làm ở An Giang. Con của Nguyễn Bá Thanh người vừa bị chúng thanh trừng đi đến cái chết thảm thương cũng được chúng nghĩ tình đồng chí đồng rận cho một ghế ở Đà Nẵng. Thảm thương nhất là Thiên Bồng Nguyên Soái Phùng Quang Thanh có cậu ấm đã bị đá đít. Ngoài ra bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải có mấy đứa con cũng bị ra rìa.