Translate

Thursday, January 22, 2015

Hành trình lưu manh hóa.Tại Việt Nam, trong dân gian hiện nay có truyền tụng một câu ca dao mới:

Công an thằng giết thằng chừa
Dân phòng giết hết cho vừa lòng dân.

Vậy thì dân phòng là thành phần nào mà người dân Việt Nam ở trong nước lại ghét hơn cả lũ công an?

Hiện nay, nhà cầm quyền Việt Cộng đã tuyển dụng những tên côn đồ, du đãng, du thủ, du thực để làm lực lượng dân phòng. Bởi vì lũ dân phòng này là một lũ du đãng, du côn cho nên trong khi hành sự, cung cách hành xử của chúng đối với người dân cũng mang đậm tính chất lưu manh, du thủ, du thực. Xin nêu ra hai chuyện để chứng minh cho điều này kẻo quý vị thức giả cho rằng tôi là kẻ độc miệng.