Translate

Friday, July 31, 2015

Chủ nghĩa xã hội và con người mới xã hội chủ nghĩa.Việt Cộng thường nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người mới xã hội chủ nghĩa”.

Mới đây, tên đảng trưởng đảng Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Không biết đến cuối thế kỷ này chủ nghĩa xã hội có xây dựng thành công chưa?”. Làm bài tính nhẩm: từ năm 1954 đến cuối thế kỷ này cũng 146 năm mà chủ nghĩa xã hội cũng chưa xây dựng thành công ở trên đất nước Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội là cái chi chi mà xây dựng lâu quá vậy?

Còn những con người mới xã hội chủ nghĩa “đẹp” đến mức độ nào? Thử nhìn vào để thấy cho rõ.