Translate

Tuesday, September 29, 2015

Rồi sẽ có một ngàyRồi sẽ có một ngày
Lăng họ Hồ bị đập
Xác của Hồ Chí Minh
Bị vất vào lò thiêu

Không thể để cái mả
Cùng cái xác hôi tanh
Nằm ở giữa đô thành
Làm mất đi thẩm mỹ