Translate

Sunday, February 15, 2015

Danh sách anh hùng tử sĩ Việt Nam hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988Phi Vũ sưu tầm


Danh sách anh hùng tử sĩ Việt Nam hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988

Tổ Quốc Việt Nam đời đời ghi ơn những anh hùng tử sĩ  Việt Nam đã vị quốc vong thân tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988

Danh sách anh hùng tử sĩ  Việt Nam hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974