Translate

Friday, August 21, 2015

Nhập nhằng đánh lận con đen.Từ sau năm 1954 đến nay, Cộng Sản Việt Nam đã ra sức tuyên truyền, nhồi sọ cũng như “đánh đồng” giữa Tổ Quốc  Việt Nam và xã hội chủ nghĩa. Những câu khẩu hiệu như: Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; yêu Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thường được ra rả trong mọi thời điểm. Sự gắn liền Tổ Quốc Việt Nam với xã hội chủ nghĩa hoặc yêu Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nhập nhằng đánh lận con đen bởi lẽ giữa Tổ Quốc Việt Nam và xã hội chủ nghĩa là thuộc hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau. Người Việt Nam có bổn phận phải yêu Tổ Quốc, có bổn phận phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam bởi nếu không yêu Tổ Quốc, phản bội Tổ Quốc thì đây rõ ràng là kẻ phản quốc. Thế nhưng yêu Tổ Quốc Việt Nam không có nghĩa là phải yêu chủ nghĩa xã hội. Trước năm 1945, Tổ Quốc Việt Nam đâu có chủ nghĩa xã hội vẫn phát triển bình thường, không có chủ nghĩa xã hội mỗi lần giặc Tàu tràn sang xâm chiếm Tổ Quốc thì mọi người dân Việt nhất tề đứng lên họp cùng nhau gìn giữ bờ cõi giang sơn, đánh cho giặc tan tác. Biết bao nhiêu vị anh hùng dân tộc đã viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…đâu có phải là người Cộng Sản. Mà người dân Việt thuở đó cũng không phải là người Cộng Sản, sau khi đánh tan giặc thì lại trở về với mảnh ruộng, mảnh vườn cày sâu cuốc bẫm. Vậy thì hà cớ gì phải gán ghép Tổ Quốc Việt Nam với xã hội chủ nghĩa. Sự gán ghép này thực chất hết sức khiên cưỡng, không đúng đắn và đi ngược lại truyền thống của dân tộc Việt Nam.