Translate

Tuesday, July 28, 2015

Nhổ ra rồi liếm lại.Hồi Lê Duẩn một thời làm tổng bí thư đảng Việt Cộng trong thời còn chiến tranh, y đã từng tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Rõ ràng cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc là một cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu của tên lính tay sai Việt Cộng đánh Việt Nam Cộng Hòa cho lũ Liên Xô và Tàu Cộng,.Và câu thần chú mà Việt Cộng dùng để lừa mị người dân miền Bắc trong cuộc chiến tranh này là “chống đế quốc Mỹ xâm lược” cũng như là “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”.

Được sự chi viện dồi dào của cả hệ thống Cộng Sản bao gồm Liên Xô, Tàu Cộng và các nước Cộng Sản Đông Âu trong lúc sự chi viện của Việt Nam Cộng Hòa bị hạn chế hơn nhiều, Việt Cộng đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho lũ Liên Xô và Tàu Cộng: cả nước Việt Nam từ Bắc vào Nam đều bị Cộng Sản hóa toàn bộ. Kể từ đó, bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng lại càng huênh hoang, khoác loác nhiều hơn nữa. Và cũng kể từ đó, Việt Cộng và Tàu Cộng đã cùng nhau kết tình “môi hở răng lạnh”.  Nhưng do có một số mâu thuẫn giữa Tàu Cộng và Việt Cộng mà ngày 17 tháng 2 năm 1979 “răng đã cắn dập môi”.