Translate

Thursday, April 16, 2015

Chuyện bi hài.Trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước Tàu, chưa có giai đoạn nào mà mối quan hệ  tồi tệ như trong giai đoạn quan hệ ngoại giao giữa  Việt Cộng và Tàu Cộng. Và trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Cộng và Tàu Cộng, chưa có thời điểm nào bi thảm nhất, tồi tệ nhất, nhục nhã nhất, đê tiện nhất và khốn nạn nhất như trong thời kỳ Nguyễn Phú Trọng có quan hệ ngoại giao với Tập Cận Bình.

Sau khi nghe “lệnh triệu tập” của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng lập tức kéo một phái đoàn quan chức sang Bắc Kinh ngay lập tức. Theo thông lệ ngoại giao quốc tế, trước khi hai quan chức của hai nước gặp nhau phải có sự gặp gỡ trước của những người dưới quyền để ấn định ngày giờ và địa điểm để hai người cấp cao gặp nhau. Đằng này, đùng một cái, sau khi nghe tin Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, Tập Cận Bình lập tức cho người sang vời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Bắc Kinh. Việc làm này là một hành động trịch thượng, đi ngược lại nguyên tắc ngoại giao quốc tế và là một việc mà nếu Nguyễn Phú Trọng và đám thuộc hạ dưới quyền của y có lòng tự trọng sẽ phải suy nghĩ và sẽ phản đối. Đàng này, Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn sang Bắc Kinh để chầu Tập Cận Bình mà không hề suy nghĩ trước sau. Đây là một mối nhục vô cùng to lớn của đám Việt Cộng đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam. Xin đừng đánh đồng đây là mối nhục của Việt Nam. Đây chỉ là việc làm của nhà cầm quyền Việt Cộng, của đảng Việt Cộng mà thôi. Đảng Việt Cộng và nhà cầm quyền Việt Cộng không phải là người đại diện chính thức cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam.