Translate

Wednesday, August 19, 2015

Ký sinh trùng Việt Cộng.
Viết nhân ngày Cách Mạng Tháng Tám của dân tộc Việt Nam.

Ký sinh trùng là những vi sinh vật sống bám vào cơ thể của người hoặc của vật. Chúng hút máu của con người hoặc của con vật để mà tồn tại. Bên cạnh đó, ký sinh trùng còn có thể truyền những bệnh nguy hiểm cho người và vật và có thể làm cho người hoặc vật tử vong.

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam cũng thuộc dạng ký sinh trùng. Chúng bu trên lưng đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam cũng đã ngót nghét trên dưới bảy chục năm rồi. Ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam là một loại nguy hiểm và tàn độc hơn nhiều so với ký sinh trùng bình thường. Ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam không những sống ký sinh trên lưng của người dân Việt Nam mà chúng còn có những hành vi ăn cướp, nhũng nhiễu người dân Việt. Mức độ tàn độc của ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam nguy hiểm rất nhiều và càng ngày càng làm cho dân tộc Việt Nam trở nên bạc nhược, không còn những anh minh sáng suốt như thuở trước khi ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam sống bám vào dân tộc Việt Nam.