Translate

Sunday, April 19, 2015

Câu chuyện lá cờ.Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Có nhiều việc làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều . Hôm nay, khi viết   status  này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có thể rằng có một số bạn của tôi sẽ không đồng ý với tôi, thậm chí sẽ có một số bạn chửi tôi hoặc một số bạn sẽ  gạt tôi qua một bên, nhưng đây là suy nghĩ chân thành nhất của tôi.

Trong thời gian gần đây, tình hình trong nước có những biến động đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng những biến động này đang là khúc dạo đầu để mở màn cho một điều trọng đại nhất. Chắc hẳn rằng người dân Việt ở trong nước đã hiểu được mình đang làm gì và mình đang muốn gì. Những cuộc biểu tình của đồng bào ở Sài Gòn, ở Hà Nội, và nhất là hiện tại ở Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang diễn ra như là một thực tập bước đầu cho tiến trình dân chủ. Mà tiến trình dân chủ chắc chắn rằng sẽ phải xảy ra, không có gì có thể đảo ngược. Và mong ước một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, không Cộng Sản là một ước muốn của tất cả mọi người dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại.