Translate

Sunday, March 29, 2015

Ai là bên thắng cuộc?
Nhà báo Huy Đức trong tác phẩm Bên thắng cuộc đã cho rằng người dân miền Bắc là bên thắng cuộc còn người dân miền Nam là bên thua cuộc. Nhận định này e rằng chưa được chính xác cho lắm. Chúng ta thấy một điều rằng trong thời điểm hiện nay thì người dân miền Bắc hay người dân miền Nam cũng đều b
te tua cả. Biết bao nhiêu người dân cả hai miền đều bị mất đất, bị ăn cướp đất và đã trở thành những người dân oan. Vậy thì nói cho chính xác hơn chỉ có đảng Việt Cộng mới là bên thắng cuộc còn dân tộc Việt Nam của chúng ta chính là bên thua cuộc.