Translate

Tuesday, June 30, 2015

Đọc Báo Vẹm 431 Full | Doc Bao Vem 431 Full | Đọc Báo Vẹm Ngày 29/06/2015

Tống tiễn cô hồn.Người Việt Nam của chúng ta thường có tục cúng cô hồn vào ngày rằm tháng 7 mà thường được gọi là ngày xá tội vong nhân. Đây là lấy theo từ điển tích của Phật Giáo nói về ông Mục Kiền Liên. Nói cho ngay thì tục này cũng có những điều hay. Nó giáo dục cho con người làm những điều lành và tránh làm điều dữ.
Hiện nay, trên đất nước Việt Nam cũng đang có một đám cô hồn đang hoành hành trên cả nước. Có những tên cô hồn đã chết từ lâu nhưng đám cô hồn sống cũng dựng đầu dậy, tô son trét phấn để phù trợ chúng trong những hành động gian tà. Người dân Việt Nam của chúng ta cũng cần nên làm “lễ tế cô hồn” để tiễn đám cô hồn này đi xuống âm tào địa phủ để gặp Diêm Vương. Trong một thời gian đã quá dài, đám cô hồn đã chết và đang còn sống này đã và đang bán dần từng phần của đất nước Việt Nam cho giặc thù phương Bắc. Ngay tại thời điểm bây giờ, khi giặc thù làm những điều xằng bậy thì chúng cũng chỉ phản đối chiếu lệ mà thôi. Chúng không dám kiện lũ Tàu Cộng ra trước tòa án quốc tế cũng chỉ vì chúng đã từng bán đất bán biển cho giặc vì những mưu đồ đen tối của chúng.