Translate

Monday, May 5, 2014

Chúng đã bán sạch rồi


Chúng lại đem giàn khoan dầu khí
Loại khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam
Cộng Sản Việt Nam cũng à ơi chiếu lệ
Chúng đã bán sạch rồi còn mở miệng được đâu…


PV

Photo: Chúng đã bán sạch rồi</p><br />
<p>Chúng lại đem giàn khoan dầu khí<br /><br />
Loại khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam<br /><br />
Cộng Sản Việt Nam cũng à ơi chiếu lệ<br /><br />
Chúng đã bán sạch rồi còn mở miệng được đâu…</p><br />
<p>PV” width=”504″ height=”283″ /></div>
</div>
</div>
</div>
<div class=

No comments: