Translate

Sunday, March 30, 2014

Công an côn đồ.


Côn đồ chính là công an
Công an cũng là côn đồ
Những tên tay sai Cộng Sản
Đàn áp hành hạ người dân

Chẳng nơi đâu như nơi này
Đất Việt bao năm văn hiến
Lại sản sinh loài quỷ dữ
Chuyên hút máu hút mủ dân

Khi đất Việt còn thực dân
Người dân Việt còn dễ thở
Khi đất Việt Cộng Sản ám
Người dân Việt phải đọa đày

Trăm tội cũng là do tên
Hồ Chí Minh tên tội đồ
Vác về chủ nghĩa Cộng Sản
Nên người Việt phải lầm than.

Phi Vũ

Ngày 30 tháng 3 năm 2014.

No comments: