Translate

Saturday, February 27, 2016

Đau nỗi đau dân oan
Đau nỗi đau dân oan
Dưới chế độ bạo tàn
Chúng cướp sạch quét sạch
Dân hết chốn nương thân

Mấy chục năm kêu oan
Bao nhiêu cửa quan quyền
Cửa vẫn im ỉm đóng
Dân oan vẫn không nhà

Suốt chiều dài lịch sử
Của đất nước quê hương
Chỉ dưới thời Cộng Sản
Mới xuất hiện dân oan

Đau nỗi đau dân oan
Hận bạo quyền đốn mạt
Sẽ có ngày quật khởi
Quét sạch đám tham tàn...


PV

No comments: