Translate

Friday, November 6, 2015

Vết nhơ này nghìn năm khó rửa
Tổ tiên Việt bốn nghìn năm dựng nước
Thoáng chốc thôi  đất nước tan tành
Lũ Hán nô quỳ gối khom lưng
Dâng đất nước cho quân cướp nước


Cha ông ta bao phen vất vả
Bao mưu sâu để giữ vẹn toàn
Một tấc đất thề không để mất
Bao máu xương để giữ quê hương


Nay giặc cộng lộ quân bán nước
Đem quê hương dâng lũ Tàu phù
Vết nhơ này nghìn năm khó rửa
Thương cha ông đã đổ máu xương...
Phi Vũ

No comments: