Translate

Monday, April 6, 2015

Đôi điều suy nghĩ.Những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là những người rất đáng được trân trọng. Chính những người này và chỉ những người này đang trực diện với nhà cầm quyền Việt Cộng để tranh đấu và đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước. Cục diện chính trị ở trong nước có thay đổi hay không cũng chính là nhờ những nhà đấu tranh này.

Những người đang ở hải ngoại phải tích cực ủng hộ những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Ở hải ngoại chống Cộng thì tốt, nhưng chống Cộng mà chống phá luôn cả những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là điều hết hức sai lầm, tai hại và nguy hiểm. Nên nhớ rằng chỉ những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và duy nhất những người này mới có thể làm xoay chuyển tình hình mọi mặt ở trong nước mà thôi. Người hải ngoại là những người ủng hộ, đấu tranh ngoại vi và làm áp lực lên những người dân cử sở tại bằng lá phiếu của mình để các vị dân cử này ủng hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước.

PV

No comments: