Translate

Tuesday, September 2, 2014

Ngày hai tháng chín năm một chín bốn lămNgày hai tháng chín năm một chín bốn lăm
Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”
Nhưng Việt Nam chẳng bao giờ độc lập
Tự đưa vào rọ lệ thuộc lũ Tàu
Hồ Chí Minh đích thị tên bán nước
Bán giang sơn biển đảo Việt Nam
Một mai đây Việt Nam không còn nữa
Tội này là của Hồ Chí Minh và bè lũ  Cộng Sản Việt Nam.


Phi Vũ
Ngày độc lập giả hiệu của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.No comments: