Translate

Saturday, June 21, 2014

Cám ơn cái giàn khoanCám ơn cái giàn khoan Tàu Cộng
Để người dân Việt thấy rõ hơn
Những bộ mặt phản dân hại nước
Của bè lũ Cộng Sản Việt Nam

Cám ơn cái giàn khoan Tàu Cộng
Để người Việt cùng siết chặt tay
Chống ngoại thù Tàu Cộng xâm lược
Chống nội thù Cộng Sản Việt Nam


Phi Vũ.

Ngày 21 tháng 6 năm 2014.

No comments: