Translate

Saturday, May 10, 2014

Có một ngày Hà Nội


Có một ngày Hà Nội
Không phải ngày cuối tuần
Người Hà Nội biểu tình
Chống Tàu Cộng xâm lăng

Có một ngày Hà Nội
Không phải ngày cuối tuần
Lòng yêu nước nồng nàn
Của đồng bào quê tôi

Có một ngày Hà nội
Rồi nhiều ngày khắp nơi
Hun đúc tình yêu nước
Của đồng bào Việt Nam


Phi Vũ


No comments: