Translate

Tuesday, April 8, 2014

Nhục.


Cộng Sản Việt Nam đã thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ông đã sang Hoa Kỳ. Đây là chúng đã phải hành động trước những áp lực của quốc tế. Thời buổi bây giờ đâu còn có thể nào sống trong “bức màn tre”. Mà thực chất ra thì Cộng sản Việt Nam chỉ là “con tốt thí” của Tàu Cộng để chúng có thể rảnh tay làm những chuyện...bậy bạ khác.

Có hay ho gì đâu mấy tên đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam. Làm thân “con tốt thí” của giặc thù truyền thống của dân tộc thì sau này chết đi làm sao mà có thể nhìn mặt liệt tổ liệt tông.

Nhục!


Phi Vũ

Ngày 8 tháng 4 năm 2014.

No comments: