Translate

Monday, December 23, 2013

Thơ Từ Đà Thành - Biệt Ly


Đọc thấy hung tin chợt ngậm ngùi
Thôi rồi anh Dũng mất! Trời ơi!
Không tin! cố gắng ôm hy vọng
Đã chắc! âm thầm ngấn lệ rơi
Đất nước mất đi viên ngọc quý
Cộng đồng nhớ mãi tấm gương soi
Từ đây cách biệt ta đôi ngã
Việt Dzũng nước Trời nhớ chúng tôi!

Từ Đà Thành
(12/22/13)


No comments: