Translate

Saturday, February 8, 2014

Kiếp sau.


Kiếp sau nếu “lỡ” phải làm người
Xin cho tôi đừng làm dân Việt Cộng
Xin cho tôi đừng làm dân Tàu Cộng
Mà cũng đừng làm dân Bắc Hàn, Cuba

Đã ớn lắm rồi ở mấy xứ tà ma
Đã là Cộng Sản thì đều là một đám
Tàn ác, bất nhân, đê hèn và đốn mạt
Làm người dân  phải cay đắng vô vàn

Khi khổng khi không buộc tội người dân
Tội này là tội trời ơi đất hỡi
Bắt bỏ tù chẳng thèm luận tội
Thế gian này chỉ duy nhất có Cộng Sản mà thôi.

Phi Vũ
Ngày 8 tháng 2 năm 2014.


No comments: