Translate

Friday, December 27, 2013

Thơ Từ Đà Thành - Người Linh Không Số Quân


Việt Dzũng - quân nhân không số quân
Một đời như én tạo mùa Xuân
Quân trang áo mũ là tâm chính
Vũ khí súng gươm chỉ bút thần
Chiến đấu một lòng dâng đất nước
Hy sinh tạc dạ với tiền nhân
Cờ Vàng thân phủ khi nằm xuống
Nhắm mắt mĩm cười Chính Nghĩa ngân!

Từ Đà Thành
(12/27/13)


No comments: